Garantijos

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintos garantijos bei teikiamos paslaugos neįgaliesiems

Sveikatos priežiūros paslaugos, kurias slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, kineziterapeutų komanda teikia pacientų namuose. Ši paslauga yra nemokama, finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose išrašo paciento šeimos gydytojas, todėl dėl šių paslaugų gavimo, žmogus arba jo artimasis gali kreiptis į šeimos gydytoją. Šių paslaugų tikslas yra sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, užtikrinant jų sveikatą ir apsaugant juos nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo.


Daugiau informacijos apie dėl slaugos paslaugų SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Vidutinis
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Pirmo lygio

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius

5 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius

6 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

7 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Senatvės pensijos amžiaus asmenys, kai dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas

8 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Bet kokia
Pacientams, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų

9 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Bet kokia
Pacientams, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos. Jiems turi būti nustatytas Bartelio indeksas iki 61 balo, turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada

10 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Bet kokia
Visi paliatyvūs pacientai, t.y. asmenys, sergantys sunkia ir nepagydoma liga

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes ir Sutartyje nustatytas sąlygas: teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime; teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.); lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.; teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.); teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.). Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.). Jeigu asmens su negalia, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 256 eurų, už asmeninę pagalbą asmeniui nereikėtų mokėti. Jeigu pajamos didesnės, asmuo turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. pajamų.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Tik nuo 16 metų, kai neįgalumo lygis nustatytas dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į asmens poreikius, asmeniui gali teikti šias paslaugas (asmeninis asistentas neteikia paslaugų, susijusiu su mokymo, sveikatos priežiūros procesu): 1. suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime, ir (ar) 2. suteikti asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.), ir (ar) 3. lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą, ir (ar) 4. suteikti pagalbą asmens maitinimo procese (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas), ir (ar) 5. suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis). Asmeninis asistentas neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų. Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į asmens faktinės gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, prioritetas teikiamas asmenims, kurie: lanko švietimo įstaigą; dirba arba ieško darbo; nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai; laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas)

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenims, vieniems auginantiems neįgalų vaiką, yra taikoma pirmenybės teisė būti paliktiems darbe, jeigu darbovietėje yra perteklinis darbuotojų skaičius ir būtina atleisti darbuotojus. Taip pat, tokia pat tvarka taikoma kasmetinių atostogų suteikimo atveju.

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Asmenims, vieniems auginantiems neįgalųjį vaiką.

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Negalią turintys asmenys gali kreiptis į savivaldybes dėl būsto pritaikymo paramos, jei norimas pritaikyti būstas nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam arba kitam fiziniam asmeniui, arba savivaldybei ir jame yra deklaruota faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. Norint pritaikyti bendrojo naudojimo patalpas daugiabutyje, reikalinga gauti kitų butų savininkų sutikimus (esant prieštaravimams, sprendimą gali priimti savivaldybės administracija). Būsto pritaikymui (išskyrus liftų ir keltuvų pirkimą ir įrengimą) iš valstybės biudžeto skiriama iki 6200 eurų, o iš savivaldybės biudžeto – ne mažiau kaip 4133 eurai. Būstas ir gyvenamoji aplinka gali būti pritaikoma ir vaikams su sunkia negalia. Tam (išskyrus liftų ir keltuvų pirkimą ir įrengimą) iš valstybės biudžeto skiriama iki 6000 eurų.

Suaugusiam neįgaliajam būstas gali būti pakartotinai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti neįgaliojo būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai neįgaliajam dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Pirmo lygio
Dėl psichikos ar proto negalios

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį
– –Aplinkos ir būsto pritaikymo
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių
bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Darbingumo lygis: 0 %
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį

5 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį
– –Aplinkos ir būsto pritaikymo
Judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.), išskyrus neįgaliojo vežimėlį

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliam ir šeimos neturinčiam asmeniui kreditas būsto įsigijimui negali būti didesnis nei 53 tūkst. eurų, dviejų asmenų ar didesnei šeimai – iki 87 tūkst. eurų. Nuosavybės teise asmens turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į šeimyninę padėtį, kreditas gali siekti ne daugiau kaip 35 tūkst. eurų. Neįgaliesiems ar šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų, apmokama 30 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos. Suteikta subsidija gali būti panaudota kredito pradiniam įnašui padengti.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-40 %
Specialieji poreikiai:
– –Aplinkos ir būsto pritaikymo
Kompensacija būstui įsigyti

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenys dėl dantų protezavimo pagrįstumo įvertinimo turi kreiptis į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašę, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytoją odontologą. Dantų protezavimo kompensuojama suma gali sieki iki 620,92 euro, vaikams iki 18 metų – iki 316,88 euro. Ji nustatoma įtraukimo į TLK sistemą metu. Retesniais atvejais, kai reikalingas sudėtingesnis ir brangesnis gydymas, kompensuojama suma gali siekti iki 1910,49 euro (nustato konsiliumas).

Asmuo turi būti draustas privalomuoju sveikatos draudimu.


Daugiau informacijos apie dantų protezavimą SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Darbingumo lygis: 0-55 %
Asmuo turi būti draustas privalomuoju sveikatos draudimu.
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę)

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgalusis arba vienas žmogus auginantis neįgalųjį vaiką iki 18 metų, turi teise į ne visą darbo laiko trukmę, kai yra darbuotojo prašymas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Dirba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Darbdavys norėdamas nutraukti darbo sutartį nesant darbuotojo kaltės, privalo neįgalų darbuotoją, ar darbuotoją auginantį neįgalų vaiką iki 18 m. įspėjus prieš tris mėnesius, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš šešias savaites.

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Vieniems tėvams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 m.

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Dirba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių.

14 str. 1 d.

1 sąlyga:

Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 55 %
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Darbingas amžius

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Kompensuojama 90 proc. bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Kompensuojama visa bazinė medicininės reabilitacijos kaina, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Gyvybės draudimo išmoka gauta pasibaigus gyvybės draudimo sutarties galiojimo terminui neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu, jei gyvybės draudimo sutartyje (sudarytoje ne anksčiau kaip 2003 m.sausio 1 d.) numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui (ne trumpesnis kaip 5 metai) ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tie patys kriterijai galioja ir nutraukus tokią sutartį, jeigu ji nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jos sudarymo dienos.

17str.1p.9d.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-40 %

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenys, siekiantys įsidarbinti socialinėje įmonėje, turi būti užsiregistravę Užimtumo tarnyboje. Socialinėse įmonėse dirbantys neįgalieji remiami tik tada, jei jie nedirba pagal kitą darbo sutartį ar savarankiškai. Jei su socialinės įmonės darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis, ji negali būti trumpesnė negu 6 mėnesių laikotarpiui. Darbuotojams taip pat negali būti taikomas bandomasis laikotarpis.

Dėl karantino ir ekstremaliosios situacijos prasitęsia rėmimas vyresniems kaip 50 metų asmenims, pensininkams, ilgalaikiams bedarbiams – į jiems priklausančius 6 rėmimo mėnesius neįskaitomas karantino ir ekstremaliosios situacijos laikotarpis.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Nedirba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos

(D.K. 138 str.)

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Asmenims, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki 18 m.

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Darbingas amžius

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Ligos išmoka mokama motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), seneliui (senelei), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį ligomis, dėl kurių nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Išmoka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.

Mokama, tik turintiems teisę gauti ligos išmoką.

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

50 procentų socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį-specialiesiems poreikiams tenkinti gali būti teikiama, LR piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkantiems visas sąlygas: jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis ir po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų pakopos (išskyrus atvejus, kai neįgalus studentas, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonės teikiamos nuo šių studijų pradžios dienos, nemokant už tą studijų laikotarpį, už kurį buvo mokėtos tikslinės išmokos, iki jam nutraukiant studijas ar iki jo pašalinimo iš aukštosios mokyklos.). Finansinės pagalbos priemonių teikimą administruoja aukštoji mokykla.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-45 %
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Specialieji poreikiai:
– –Ugdymo
Studijuoja pirmą kartą.
Papildoma informacija: Finansinės pagalbos priemonės teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Studijuoja pirmą kartą.
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Papildoma informacija: Finansinės pagalbos priemonės teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Vidutinis
Studijuoja pirmą kartą.
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Papildoma informacija: Finansinės pagalbos priemonės teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

3,2 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą įstojusiems į aukštąsias mokyklas ir studijuojantiems juose valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose-studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Nuo 2022 m. 134,40 eur už semestrą. Finansinės pagalbos priemonių teikimą administruoja aukštoji mokykla.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Specialieji poreikiai:
– –Ugdymo
Po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų.

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Vidutinis
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Specialieji poreikiai:
– –Ugdymo
Po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-45 %
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Specialieji poreikiai:
– –Ugdymo
Po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis taikomas mėnesinis neapmokestinamas pajamų dydis(NPD) - 600 eur. Nuo 2022 m. birželio 1 d., taikomas NPD yra 810 eur.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 30-55 %
Užimtumas: Dirba

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Lengvas
Užimtumas: Dirba

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Vidutinis
Užimtumas: Dirba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesinio neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) - 645 eur, o 2022 m. birželio 1 d. mėnesio NPD yra 870 eurų.

Atsiradus arba pasibaigus teisei į nurodytą mėnesio NPD, šis dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %
Užimtumas: Dirba

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Užimtumas: Dirba

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų automobilio statymo kortelė, suteikia teisę ją turintiems asmenims sustoti arba stovėti neįgaliesiems skirtose vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės. Ji yra skirta konkrečiam asmeniui ir nėra „pririšta“ prie vieno automobilio. Tai reiškia, kad – kuriuo automobiliu kortelę turintis žmogus važiuoja ar yra vežamas, tas ja ir pažymimas. Kortelė turėtų būti padėta transporto priemonės priekyje, o jos pirma pusė (kur nėra asmens nuotraukos) turi būti aiškiai matoma, kad ją būtų galima patikrinti.

Neįgalių asmenų automobilio statymo kortelė galioja ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, pagal kiekvienos šalies Kelių eismo taisykles, kurioje jie tuo metu yra


Daugiau apie automobilio statymo kortelės išdavimo sąlygas. SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %
Amžiaus grupė: Darbingas amžius

2 sąlyga:

Gavėjas - Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Bet kokia
Papildoma informacija: Asmenims, kuriems iki 2019 m. sausio 1 d. buvo nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Bet kokia
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta
Papildoma informacija: Kai asmuo dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi neįgaliųjų vežimėliu

5 sąlyga:

Gavėjas - Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Pirmo lygio

6 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 30-55 %
Amžiaus grupė: Darbingas amžius
Papildoma informacija: Asmenims, kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius, ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu ar vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne);

7 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0 %
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Papildoma informacija: Senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;

8 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta
Papildoma informacija: Galioja asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kurie dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne) ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;

9 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
Papildoma informacija: Asmenims, kuriems nustatytas ir galioja (arba nustatytas neterminuotai) specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius

10 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Papildoma informacija: Kortelę gali gauti senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti nemokamas atostogas, ne trumpesnes, negu darbuotojas prašo, tačiau ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų

Galioja jeigu jį pateikia neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas. D.K.137str.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Darbingas amžius

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Užimtumas: Dirba
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius

4 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta
Papildoma informacija: Darbuotojas, slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas

5 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenys, netekę 45% ar daugiau darbingumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus,turi teisę gauti netekto darbingumo pensiją. Ji skiriama, jei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba asmenį pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu ir jis turi minimalų stažą netekto darbingumo pensijai gauti. Stažą galima sužinoti prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei suformavus suvestinę „REP.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“. Jei suformuotoje suvestinėje pateikiama ne pilna informacija apie asmens įgytą stažą pensijai gauti, tikėtina, kad „Sodrai“ nėra pateikti dokumentai, įrodantys iki 1994 metų asmens įgytą stažą. Kai asmuo, gaunantis paskirtą netekto darbingumo pensiją, įgyja teisę gauti senatvės pensiją, jam skiriama ir mokama didesnioji pensija.


Ką daryti netekus darbingumo, kokio dydžio netekto darbingumo pensiją gausite, kokius dokumentus pateikti ir kiti klausimai.SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Turi minimalųjį stažą netekto darbingumo pensijai gauti

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio. Tikslinės išmokos dydis iki 2021-12-31 buvo 72 eurai, nuo 2022 sausio 1d. - 75,6 eur, o nuo 2022 birželio 1 d. - 82,80 eur.

Tikslinės kompensacijos skiriamos arba jų mokėjimas atnaujinamas (pratęsiamas) asmenų, turinčių teisę gauti šias kompensacijas, arba jų įgaliotų asmenų, sutuoktinių, artimųjų giminaičių, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojų arba neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų, turinčių teisę gauti tikslines kompensacijas, globėjų prašymu

1 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Antro lygio

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Antro lygio

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio. Tikslinės išmokos dydis iki 2021-12-31 buvo 132 eurai, nuo 2022 sausio 1d. - 138,60 eur, o nuo 2022 birželio 1 d. - 151,80 eur.

Tikslinės kompensacijos skiriamos arba jų mokėjimas atnaujinamas (pratęsiamas) asmenų, turinčių teisę gauti šias kompensacijas, arba jų įgaliotų asmenų, sutuoktinių, artimųjų giminaičių, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojų arba neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų, turinčių teisę gauti tikslines kompensacijas, globėjų prašymu

1 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Pirmo lygio

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų darbas nuotoliniu būdu sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą taip dirbti ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, darbuotojui vienam auginančiam neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę.

Darbuotojo atsisakymas dirbti nuotoliniu būdu negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo sutartį ar pakeisti darbo sąlygas. Dirbti nuotoliniu būdu gali būti susitarta ir šalių susitarimu

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Iki 18 metų
Užimtumas: Dirba

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Darbuotojas prašymą turi pateikti, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę
Užimtumas: Dirba

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Išmoka gauta pagal III pakopos pensijų kaupimo sutartį iš pensijų fondo, neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu, jeigu pensijų kaupimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.

17str.1p.16d.

Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis. Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo. Asmeniui profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, įgyti naują profesinę kvalifikaciją arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.


Plačiau. SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-50 %
Iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos turi būti likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų
Užimtumas: Nedirba
Amžiaus grupė: Darbingas amžius
Papildoma informacija: Pašalpa skiriama asmenims, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustato profesinės reabilitacijos paslaugos poreikį ir kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje.

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio. Tikslinės išmokos dydis iki 2021-12-31 buvo 228 eurai, nuo 2022 sausio 1d. - 239,40 eur, o nuo 2022 birželio 1 d. - 262,20 eur.

Tikslinės kompensacijos skiriamos arba jų mokėjimas atnaujinamas (pratęsiamas) asmenų, turinčių teisę gauti šias kompensacijas, arba jų įgaliotų asmenų, sutuoktinių, artimųjų giminaičių, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojų arba neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų, turinčių teisę gauti tikslines kompensacijas, globėjų prašymu

1 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Antro lygio

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio. Tikslinės išmokos dydis iki 2021-12-31 buvo 312 eurai, nuo 2022 sausio 1d. - 327,60 eur, o nuo 2022 birželio 1 d. - 358,80 eur.

Tikslinės kompensacijos skiriamos arba jų mokėjimas atnaujinamas (pratęsiamas) asmenų, turinčių teisę gauti šias kompensacijas, arba jų įgaliotų asmenų, sutuoktinių, artimųjų giminaičių, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojų arba neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų, turinčių teisę gauti tikslines kompensacijas, globėjų prašymu.

1 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Pirmo lygio

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka), t.y., 273 € per mėnesį, o nuo 2022 m. birželio 1 d. 299 eur mėn., gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis ar sunkus, ar vidutinis neįgalumo lygis.


Daugiau informacijos apie socialinę stipendiją. SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Vidutinis
Užimtumas: Mokosi/studijuoja

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-45 %
Užimtumas: Mokosi/studijuoja

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Taip pat jų deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių valstybės remiamų pajamų dydžių, t.y. 137,5 eur (toliau - VRP): asmens be šeimos, gyvenančio Vilniaus miesto ar rajono, Kauno miesto ar rajono, Klaipėdos miesto ar rajono, Palangos miesto ar Neringos savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 46 VRP dydžių ir turtas – 93 VRP dydžių; asmens be šeimos, gyvenančio kitoje savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 40 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių; dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus miesto ar rajono, Kauno miesto ar rajono, Klaipėdos miesto ar rajono, Palangos miesto ar Neringos savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 91 VRP dydžio ir turtas – 168 VRP dydžių; dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios kitoje savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių; keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus miesto ar rajono, Kauno miesto ar rajono, Klaipėdos miesto ar rajono, Palangos miesto ar Neringos savivaldybėje, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 26 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių; keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios kitoje savivaldybėje, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 23 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių.Taip pat neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

1.Deklaruojamo nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijoje. 2.Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu savivaldybės taryba nenustato trumpesnio termino.

1 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Darbingumo lygis: 0-25 %
Specialieji poreikiai:
– –Aplinkos ir būsto pritaikymo
Socialinio būsto nuoma
Papildoma informacija: Neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, atitinkantis įstatymo 9 str. 1 dalies sąlygas, turi teisę į socialinio būsto nuomą. Vadovaujantis įstatymo 16 straipsnio 8 dalimi, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka socialinis būstas gali būti išnuomojamas ne eilės tvarka asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių, jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito būsto.

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija gali būti mokama vieną kartą per 6 metus. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio iki 2020-12-21, o nuo 2021-01-31 iki 64 BSI, tačiau ne didesnis už jūsų faktines išlaidas bei automobilio rinkos vertę.

Kompensacija nepaveldima, mirus jos gavėjui. Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys įgyja pakartotinai nustačius specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį. Tokiu atveju kompensacija išmokama, jeigu nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai. Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys, kuriems specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatytas neterminuotai, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Teisę į pakartotinę kompensaciją šeimos, auginančios neįgalų vaiką, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.


Daugiau apie lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo mokėjimo tvarką. SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta
– –Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
Papildoma informacija: Taikoma šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį

2 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
Papildoma informacija: Taikoma šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui buvo pripažinta visiška negalia, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
Asmenims nuo 18 metų amžiaus, kurie patys vairuoja lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų ir : 1.kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas; 2.pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai. 3. tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui; 4. motinos, pagimdžiusios ir išauginusios 5 ar daugiau vaikų (vaikų mirties atveju – auginusios ne trumpiau kaip 8 metus) ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo; 5.asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), jeigu asmuo nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu.


Šalpos neįgalumo pensijų dydžiai, kam skiriama šalpos neįgalumo pensija ir kiti susiję klausimai. SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlaičių ar valstybines našlaičių pensijas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Asmenys pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai. Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlaičių ar našlių pensijas ar valstybines našlaičių pensijas

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-40 %
Kai asmuo nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu ir yra pažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, netekusiu 60 procentų ir daugiau darbingumo arba iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintas I ar II grupės invalidu. Kartu su šalpos neįgalumo pensija gali būti mokama ir socialinio draudimo našlių pensija

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-40 %
Kai tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Kartu su šalpos neįgalumo pensija gali būti mokama ir socialinio draudimo našlių pensija

5 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-40 %
Kai motina yra pagimdžiusi ir išauginusi 5 ar daugiau vaikų (vaikų mirties atveju – auginusios ne trumpiau kaip 8 metus). Kartu su šalpos neįgalumo pensija gali būti mokama ir socialinio draudimo našlių pensija

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose pagal šeimos gydytojo kompetenciją.Pacientų lankymo namuose sąlygas ir reikalavimus nustato pati asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Kreiptis į GYDYMO ĮSTAIGĄ, prie kurios pacientas yra prisirašęs.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Šeimos kortelė užtikrina specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams, bet neatstoja banko kortelės. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje.

Šeimai išduodama viena nemokama kortelė – ja gali naudotis visi asmenys šeimoje, kurių vardai ir pavardės nurodyti ant kortelės. Tais atvejais, kai šeimos narių daugiau nei 6, išduodamas kortelės tęsinys – antra kortelė, kurioje nurodomas pareiškėjas ir pirmoje kortelėje nenurodyti šeimos nariai. Partnerių lojalumo sistemose šios dvi kortelės vertinamos kaip viena, turinti tą patį brūkšninį kodą. Ji naudojama tik tuo atveju, kai šeima nori pasinaudoti nuolaidomis, kurių suteikimui partneris prašo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą kiekvienam šeimos nariui.Kortelė galios 5 metus nuo jos pagaminimo datos arba iki kol galios kortelės turėtojui keliami reikalavimai. Šeimos kortelę praradus, pažeidus ar pasikeitus asmens duomenims, jos turėtojas turės apie tai pranešti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.


Norint sužinoti daugiau ar gauti šeimos kortelę. SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

2 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Darbingo amžiaus asmuo, nesusituokęs ir gyvena kartu su tėvais
Amžiaus grupė: Darbingas amžius
Darbingo amžiaus asmuo, nesusituokęs ir gyvena kartu su tėvais
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta

3 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Darbingo amžiaus asmuo, nesusituokęs ir gyvena kartu su tėvais
Amžiaus grupė: Darbingas amžius
Darbingo amžiaus asmuo, nesusituokęs ir gyvena kartu su tėvais
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis (specialiais ar standartiniais gaminiais, įrankiais, įranga ar technine sistema, kurios padeda išvengti, kompensuoja, sumažina arba pašalina sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui ir darbinei veiklai. Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) yra bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.


Daugiau informacijos SPAUSTI ČIA...

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Kol neįgalumas dar nenustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių
Papildoma informacija: Turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas)

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Amžiaus grupė: Darbingas amžius
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Techninės pagalbos priemonių

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Teisė gauti antrinę teisinę pagalbą (dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą).

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Papildoma informacija: Neatsižvelgiama į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius.

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %
Papildoma informacija: Neatsižvelgiama į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Papildoma informacija: Neatsižvelgiama į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

50 proc. nuolaida viešojo transporto vienkartiniam arba terminuotam vardiniui važiavimo bilietui įsigyti, tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 30-55 %
arba iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
arba iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

80 proc. nuolaida viešojo transporto vienkartiniam arba terminuotam vardiniui važiavimo bilietui įsigyti, tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais.

Nuolaida suteikiama ir vienam lydinčiajam asmeniui (vienam asmeniui – vienas lydintysis)

1 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %
arba iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydinčiam asmeniui (vienam asmeniui – vienas lydintysis)

2 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

3 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
ir vienam lydinčiam asmeniui

4 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 30-55 %
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijo

5 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Bet kokia
Asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė (ir vienam lydinčiam asmeniui), taip pat onkologinėmis ligomis sergantys asmenys

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Nuo 2022 m birželio mėnesio negalią turintiems vaikams, kartu su 80,50 eurų dydžio vaiko pinigais bus mokama 47 euro papildoma išmoka.

1 sąlyga:

Gavėjas - Tėvai (globėjai)
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas
Amžiaus grupė: Iki 18 metų

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %
Užimtumas: Mokosi/studijuoja
Papildoma informacija: Neįgaliam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba vyresniam kaip 18 metų neįgaliam asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), nustatytam neįgalumo lygio arba 55 procentų ir mažesnio darbingumo lygio terminui, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

50 procentų bazinės kainos kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Kompensuojamų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Vidutinis
Darbingumo lygis: 30-40 %

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Valstybės rinkliava neimama už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą ir keitimą bendra tvarka.

Rinkliava neimama asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų išdavimą ar keitimą.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-55 %

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Nustatytas

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Amžiaus grupė: Senatvės pensijos amžius
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta
– –Nuolatinė priežiūra (pagalba): Nustatyta

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliajam, siekiantiems pradėti savo verslą ir steigiantiems darbo vietas sau pirmą kartą labai mažose įmonėse, gali būti organizuojamas savarankiško užimtumo rėmimas. Neįgaliajam, steigiančiam sau darbo vietą yra kompensuojamos visos darbo vietos steigimo išlaidos.

https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/versl-kurimas/

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Užimtumas: Nedirba
Amžiaus grupė: Bet kokia

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Vidutinis
Užimtumas: Nedirba
Amžiaus grupė: Bet kokia

3 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-40 %
Užimtumas: Nedirba
Amžiaus grupė: Bet kokia

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Mokesčiu neapmokestinama fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas.

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-40 %
Užimtumas: Nedirba
Papildoma informacija: Šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje negali būti darbingų asmenų.

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Dokumentas, patvirtinantis teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, yra neįgaliojo pažymėjimas, kurį privalu turėti kelionės metu. Šį ženklą galima įsigyti savo lėšomis prekybos vietose, juo turi būti pažymėtas automobilio priekis ir galas.

Vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas". Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama: nepaisyti kelio ženklų „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ ir „Stovėjimo nurodytu laiku vieta“ reikalavimų; sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto (KET 1.4 ar 1.9) horizontaliojo ženklinimo linijomis

1 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-30 %
Vairuoja pats

2 sąlyga:

Gavėjas - Neįgalusis
Kriterijai neįgaliajam:
Papildoma informacija: Turi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę

3 sąlyga:

Gavėjas - Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Neįgalumo lygis: Sunkus
Amžiaus grupė: Iki 18 metų
Papildoma informacija: Fizinis asmuo, kuris veža vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

4 sąlyga:

Gavėjas - Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Darbingumo lygis: 0-25 %

5 sąlyga:

Gavėjai - Neįgalusis, Lydintysis
Kriterijai neįgaliajam:
Specialieji poreikiai:
– –Nuolatinė slauga: Nustatyta
Vairuoja pats arba yra vežamas fizinio asmens

Sritis:

Pobūdis:

Atsakinga inst.:

Teisinis pagrindas:

Neįgaliųjų reikalų departamentas

© 2022 Valstybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548